Tag Archives: מומחים לביטוחי בריאות

חוק ההסדרים פגיעה בחופש הבחירה

דרוש: צו מניעה דחוף  לחוק ההסדרים שנוטל מאיתנו את חופש בחירת מנתח לניתוח. חוק ההסדרים החדש מתייחס מפורשות לאפשרות בחירת מנתח בניתוח פרטי והלכה למעשה מגביל מהותית את האפשרות שלנו האזרחים או בשעת מצוקה המטופלים, לבחור מנתח לניתוח שאנו עומדים לעבור.  כל זאת בניגוד גמור לסיבה העיקרית לשמה נוצרו ביטוחי הבריאות במהותם: בחירת מנתח בפרטי. להמשך...